BiH počinje osnivanje berze električne energije

EU4Energy projekat će izraditi studiju za uspostavljanje berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje.

Rečeno je to na sastanku u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojem su prisustvovali stručnjaci projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” i predstavnici Ministarstva.

Na sastanku je razgovarano o putu prema uspostavi organiziranog tržišta električne energije u BiH, kao i integraciji s tržištem Europske unije. Kako je saopćeno nakon sastanka, važan korak prema ovom cilju bila bi uspostava berze električne energije za dan unaprijed i unutardnevno trgovanje električnom energijom u BiH.  U tom smislu EU4Energy projekat će izraditi studiju koja će usmjeravati postepeno, korak po korak, uspostavljanje berze električne energije u BiH.

Glavni cilj ove studije bit će da se relevantnim zainteresiranim stranama u BiH daju smjernice o postepenom uspostavljanju berze električne energije u BiH. Studija će obuhvatiti zakonodavnu, institucionalnu i organizacijsku analizu.

Opšti cilj projekta “EU4Energy – Podrška Evropske unije energetskom sektoru u BiH” je osigurati pristup pouzdanoj, pristupačnoj, održivoj i modernoj energiji za sve građane Bosne i Hercegovine, kao i doprinijeti ispunjenju preuzetih obaveza BiH prema Ugovoru o Energetskoj zajednici, Pariškom sporazumu i drugim međunarodnim obavezama, navedeno je u saopćenju.

BiH jedina u regionu bez berze električne energije

Prema izvještaju Sekretarijata Energetske zajednice, jedino BiH nije učinila značajniji progres kada je u pitanju uspostava berze električne energije, koje su ranije uspostavljene u Srbiji i Hrvatskoj, a ovog proljeća su sa radom počele i berze u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Kao posljedica ovakvog stanja, odnosno nedovršenog procesa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u BiH, prisutno je potpuno odumiranje i maloprodajnog segmenta trgovanja te zadržavanje ekskluziviteta za tri elektroprivredne kompanije u većinskom državnom vlasništvu da snabdijevaju kupce svaka na svom konzumnom području.

Duži niz godina BiH ima bilansni višak i ujedno je najveći neto izvoznik električne energije u Jugoistočnoj Europi (cca. 4 TWh, 2020.), te za razliku od drugih balkanskih zemalja ima razvijeno funkcionalno balansno tržište.

Iako se već godinama najavljuje da će i BiH dobiti berzu električne energije, koja bi omogućila moderan, na evropskim standardima zasnovan način trgovanja električnom energijom u odnosu na postojeći, na tome planu nije mnogo učinjeno.. Ranije je direktor NOS-a BiH (Nezavisni operator sistema) Josip Dolić, najavio da bi sjedište berze trebalo biti u Mostaru.

On je tada rekao da je plan NOSBiH-a osnovati projektnu kompaniju koja bi imala zadatak uspostaviti funkcionalnu berzu električne energije u BiH i dodao da će biti stvoreno funkcionalno i organizirano tržište električne energije unutar dana i dan unaprijed. Pomenuta projektna kompanija bi trebala uspostaviti saradnju sa susjednim organiziranim tržištima električne energije te ostvariti moguća strateška partnerstva s renomiranim berzama iz Evrope i berzama zainteresiranim za sudjelovanje u budućoj berzi BiH.

Kako se sada trguje električnom energijom u BiH

Trenutno u BiH postoji tržište električnom energijom koje se zasniva na bileteralnim transakcijama između licenciranih kompanija za proizvodnju, opskrbu i trgovinu električnom energijom. To znači da kompanije međusobno sklapaju ugovore, a sistem tendera sa tri ponuđača se uglavnom primjenjuje u unutardnevnim aktivnostima ili dan prije za sljedeći dan.

U slučaju postojanja berze električne energije, ovisno o regulativi kojom bi bila definisana, na berzi bi mogle trgovati ili samo kompanije koje su registrirane u BiH, odnosno koje posjeduju licence što ju je izdao DERK ili i strane kompanije koje imaju licencu nekog drugog regulatora s tim da bi za strane kompanije problemi mogli biti PDV sistem u BiH i priznavanje licenci, ali koji nisu nerješivi.

Cilj Berze BiH, bio bi uspostaviti transparentan i pouzdan mehanizam formiranja veleprodajne tržišne cijene električne energije putem poklapanja ponude i potražnje po fer i transparentnoj cijeni te omogućiti da sve transakcije zaključene na Berzi budu isporučene i plaćene.